Voľné pracovné miesta: Na Mestský úrad v Humennom hľadajú nových ľudí

Hľadáte si prácu alebo uvažujete nad zmenou? Mestský úrad (MsÚ) v Humennom ponúka voľné pracovné miesta. Jedná sa o tieto pozície...

Ilustračný obrázok k článku Voľné pracovné miesta: Na Mestský úrad v Humennom hľadajú nových ľudí
Zdroj: Dnes24.sk

Tou prvou je informatik – správca počítačovej siete. Kvalifikačným predpokladom na túto pozíciu je ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa. Požiadavkami sú okrem iného znalosť práce s OS Windows Server 2008 R2, Windows 8, 7, XP v doménovej sieti, znalosť práce s kancelárskymi balíkmi, znalosť údržby PC, lan siete – hardware, software, znalosť anglického jazyka minimálne v IT oblasti či odborná prax aspoň jeden rok.

Ďalšou voľnou pracovnou pozíciou na MsÚ je zamestnanec/za­mestnankyňa odboru sociálneho a bytového- terénny sociálny pracovník. Kvalifikačným predpokladom je ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v niektorom z nasledujúcich odborov: sociálna práca, psychológia, sociálne služby a poradenstvo, verejná správa alebo v štúdijných odboroch pedagogického zamerania. Požiadavkami na túto pozíciu sú okrem iného skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou- občania z marginalizovaných skupín obyvateľstva a tiež prax v oblasti sociálnej práce, prípadne v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením.

Záujemcovia v oboch prípadoch môžu zasielať prihlášky v uzavretej obálke na sekretariát primátorky mesta Humenné do 28. feburára 2017 do 15:30 hodiny. Obálky je potrebné označiť názvom pracovnej pozície a dodatkom – neotvárať.

Prihlášky by mali obsahovať profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, kópiu dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania (v prípade pozície informatik aj kópie relevantných dokladov potvrdzujúcich splnenie požadovaných kritérií a požiadaviek) a písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Údaje pochádzajú zo stránky Mestského úradu v Humennom.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk