V Humennom zasadnú poslanci: Na stole bude aj najdôležitejší dokument mesta

Už o pár dní zasadnú do svojich lavíc mestskí poslanci v Humennom. Na programe je totiž zasadnutie Mestského zastupiteľstva. O čom sa bude rokovať? Pozrite si návrh programu.

Ilustračný obrázok k článku V Humennom zasadnú poslanci: Na stole bude aj najdôležitejší dokument mesta
Zdroj: Dnes24.sk

Rokovanie mestských poslancov v Humennom sa uskutoční tento piatok 29. januára. Začiatok je naplánovaný na 9:30. Preštudujte si bod po bode kompletný návrh programu bez redakčných úprav. Zasadnutia sú verejné a môže sa ich zúčastniť každý občan.

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
  4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
  5. Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Humenné o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné č. 125/2013
  6. Doplnok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Humenné o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné č. 102/2009
  7. Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Humenné o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné č. 131/2015

08. Návrh rozpočtu mesta a mestom zriadených organizácií na roky 2016–2018

09. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025

10. Zásady spôsobu vykonávania občianskych obradov a slávností, úhrady zvýšených nákladov za obrady a odmeňovania účinkujúcich

11. Plány práce Mestského zastupiteľstva v Humennom a Mestskej rady v Humennom na I. polrok 2016

12. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta a útvaru hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2016

13. Využívanie športových zariadení v majetku mesta Humenné športovými klubmi v roku 2016

14. Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Humenné v rámci vyhlásenej výzvy OPKZP-PO4-SC431–2015–6 (Zníženie energetickej náročnosti verejných budov)

15. Zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Humennom č. 25/2015 zo dňa 31. 03. 2015

16. Majetkové veci

16. 1. Prenájom nebytového priestoru v budove MsÚ pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš

17. Interpelácie poslancov

18. Záver

zdroj: humenne.sk

foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk