Samospráva

V Humennom zasadnú mestskí poslanci: Na stole aj ostro sledovaná téma!

Budúci týždeň sa uskutoční šieste Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Humennom. O čom sa bude rokovať?

Ilustračný obrázok k článku V Humennom zasadnú mestskí poslanci: Na stole aj ostro sledovaná téma!
Zdroj: Dnes24.sk

Po šiesty raz v tomto zložení zasadne v Humennom Mestské zastupiteľstvo a poslancov čaká na stole nemálo rokovacích bodov. A venovať by sa mali aj v ostatných dňoch či týždňoch v meste často skloňovanej téme tepla.

Za svoje poslanecké lavice si mestskí poslanci sadnú konkrétne v stredu 19. júna. Rokovanie sa začne o 9:00 hod., tradične v zasadačke v budove Mestského úradu. Je verejné a teda môžu sa ho zúčastniť aj občania. Pozrite si návrh programu.

 • 1. Otvorenie
 • 2. Schválenie programu zasadnutia
 • 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 • 4. Vystúpenie obyvateľov
 • 5. Interpelácie poslancov
 • 6. Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta Humenné v oblasti tepelnej energetiky
 • 7. Zámer mesta Humenné na prenájom energetických zariadení mesta Humenné spôsobom hodným osobitného zreteľa
 • 8. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach nakladania s bytmi na území mesta Humenné
 • 9. Všeobecne záväzné nariadenie na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné
 • 10. Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov mesta Humenné ku dňu 31.12.2018
 • 11. Záverečný účet mesta Humenné za rok 2018
 • 12. Analýza súčasného stavu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné
 • 13. Vyradenie Výdajnej školskej jedálne, Družstevná 1472/16, Humenné, ako súčasť Materskej školy, Družstevná 1472/16, Humenné zo siete škôl a školských zariadení SR a zaradenie školskej jedálne pri MŠ Družstevná 1472/16, Humenné do siete škôl a školských zariadení SR
 • 14. Zriadenie športovej triedy v predmete športová príprava so zameraním na stolný tenis na Základnej škole Kudlovská Humenné
 • 15. A Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 2/2019
 • 15. B Rozpočtové opatrenie Technických služieb mesta Humenné č. 1/2019
 • 15. C Rozpočtové opatrenie Mestského kultúrneho strediska č. 2/2019
 • 16. Technické podmienky pre verejné obstarávanie k zabezpečeniu služieb mestskej autobusovej dopravy v meste Humenné na obdobie 01.01.2020 do 31­.12.2029
 • 17. Dodatky k Zmluvám o výkone správy a prevádzkovaní verejnej kanalizácie a verejných vodovodov vo vlastníctve mesta Humenné
 • 18. Plány obnovy verejnej kanalizácie a verejného vodovodu v majetku mesta Humenné
 • 19. Výstavba Zariadenia pre seniorov v Humennom
 • 20. Doplnok uznesenia k materiálu Výstavba nájomných bytov v Bytovom dome Humenné 38 b. j. a súvisiacej technickej infraštruktúry
 • 21. Schválenie spolufinancovania mesta Humenné pre projekt „Kamerový systém mesta Humenné – rozšírenie v roku 2019“
 • 22. Ústna informácia primátora mesta o vydaní nového Organizačného poriadku Mestského úradu v Humennom
 • 23. Plány práce Mestského zastupiteľstva v Humennom a Mestskej rady v Humennom na II. polrok 2019
 • 24. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky mesta Humenné na II. polrok 2019
 • 25. Udelenie ocenení mesta Humenné v roku 2019
 • 26. Správa o poskytovaných dávkach a službách sociálnej pomoci a vyhodnotenie prideľovania mestských bytov v roku 2018
 • 27. Informatívna správa o plnení stratégie Komunitného plánu sociálnych služieb a Koncepcie rozvoja sociálnych služieb
 • 28. Informatívna správa o stave nedoplatkov za nájom a služby spojené s užívaním mestských bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Humenné za roky 2016, 2017 a 2018
 • 29. Informatívna správa o výdavkoch mesta Humenné v rokoch 2010 – 2018 na externé právne služby
 • 30. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie
 • 31. Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Humennom
 • 32. Informatívna správa komisie MsZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • 33. Využívanie športových zariadení v majetku mesta Humenné športovými klubmi
 • 34. Majetkové veci
 • 35. Odpovede na interpelácie poslancov
 • 36. Rôzne
 • 37. Záver

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Humenného a okolia.

V pripojenom videu si môžete pozrieť príhovor humenského primátora počas ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom, ktoré sa konalo koncom roka 2018.

Zdroj: Dnes24.sk

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie