V Humennom zasadne Mestská rada: Na stole budú témy ako rozpočet a dotácie na šport

V Humennom bude po druhýkrát rokovať novozriadená Mestská rada. Aké témy budú na stole? Pozrite si navrhovaný program rokovania...

Ilustračný obrázok k článku V Humennom zasadne Mestská rada: Na stole budú témy ako rozpočet a dotácie na šport
Zdroj: Dnes24.sk

Po novom zasadá Mestská rada ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán Mestského zastupiteľstva v dlhšom časovom predstihu pred zasadnutím samotného Mestského zastupiteľstva.

A aké témy sa budú na rokovaní Mestskej rady, ktorá najbližšie zasadne v stredu 13. februára od 9-tej hodiny, riešiť tentoraz? Prinášame vám to prostredníctvom navrhovaného programu rokovania, zverejneného na webe miestnej radnice.

 • 1. Otvorenie
 • 2. Schválenie programu zasadnutia
 • 3. Určenie overovateľov zápisnice
 • 4. Návrh Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu zóny Pod Sokolejom Humenné a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 4 Územného plánu zóny Pod Sokolejom Humenné
 • 5. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 125/2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné
 • 6. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení VZN č. 92/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta Humenné
 • 7. Dotácie na podporu športu v roku 2019
 • 8. A: Rozpočet mesta Humenné na roky 2019 – 2021
 • 8. B: Rozpočet Technických služieb mesta Humenné na roky 2019 – 2021
 • 8. C: Rozpočet Mestského kultúrneho strediska v Humennom na roky 2019 – 2021
 • 8. D: Rozpočet Správy rekreačných a športových zariadení v Humennom na roky 2019 – 2021
 • 9. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Humennom
 • 10. A: Správa o opravách a údržbe bytového fondu a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Humenné a informácia o výbere zhotoviteľov v roku 2018
 • 10. B: Vecný plán opráv a údržby bytového fondu a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Humenné na rok 2019
 • 11. Správa o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Humenné za rok 2018
 • 12. Informatívna správa o príprave výberových konaní na riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné v roku 2019
 • 13. Informatívna správa o prevádzkovaní platených parkovísk v správe Technických služieb mesta Humenné
 • 14. A: Prenájom športových zariadení mesta Humenné pre športové kluby – Frolbalový klub Humenné a Športový klub Laborec Humenné
 • 14. B: Využívanie športových zariadení v majetku mesta Humenné v Správe SRaŠZ Humenné športovými klubmi v roku 2019
 • 15. Majetkové veci:
 • A: Zriadenie vecného bremena v prospech VSD, a. s. Košice na ukončenú stavbu podzemného elektrického vedenia – zmena uznesenia č. 308/2018 zo dňa 18. 05. 2018
 • B: Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka na VVS a.s. Košice pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia kanalizácie na Komenského ulici v Humennom“
 • 16. Rôzne
 • 17. Záver

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Humenného a okolia.

Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva schválili poslanci investičný plán na rok 2019, ktorého súčasťou je tiež výstavba nových nájomných bytov na Sídlisku pod Sokolejom. Kde konkrétne by mala vyrásť nová bytovka, si môžete pozrieť v pripojenom videu.

Zdroj: Dnes24.sk
Zdroj: Dnes24.sk