Samospráva

V Humennom prebehne zasadnutie Mestského zastupiteľstva: Čomu sa budú poslanci venovať?

Piatykrát v novom zložení zasadne v Humennom Mestské zastupiteľstvo a poslancov čaká na stole nemálo tém. Pozrite si návrh programu.

Ilustračný obrázok k článku V Humennom prebehne zasadnutie Mestského zastupiteľstva: Čomu sa budú poslanci venovať?
Zdroj: Dnes24.sk

Už v stredu zasadnú opäť za svoje poslanecké lavice poslanci Mestského zastupiteľstva v Humennom. Rokovanie sa začne o 9:00 hod., tradične v zasadačke v budove Mestského úradu. Je verejné a teda môžu sa ho zúčastniť aj občania.

Čo všetko sa bude riešiť tentoraz? Pozrite si návrh programu, ktorý budú musieť na začiatku zasadnutia samotní poslanci ešte schváliť.

 • 1. Otvorenie
 • 2. Schválenie programu zasadnutia
 • 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov a zapisovateľa
 • 4. Vystúpenia obyvateľov
 • 5. Interpelácie poslancov
 • 6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 87/2006 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • 7. Štatút mesta Humenné
 • 8. Doplnok č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné
 • 9. Doplnok č. 1 k Zásadám spôsobu vykonávania občianskych obradov a slávností, úhrady zvýšených nákladov za obrady a odmeňovanie účinkujúcich
 • 10. Doplnok č. 1 k Zásadám poskytovania jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa a jednorazového príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku
 • 11. Rokovací poriadok Mestskej rady v Humennom
 • 12. Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Humennom
 • 13. Doplňujúca voľba člena komisie športu MsZ v Humennom
 • 14. Menovitý zoznam opráv a údržby miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch na rok 2019
 • 15. Predaj majetku mesta Humenné 1. Humenskej a. s. – „Rekonštrukcia futbalového štadióna v Humennom – 1. etapa“
 • 16. A: Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 1/2019
 • 16. B: Rozpočtové opatrenie Mestského kultúrneho strediska č. 1/2019
 • 17. Správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné za rok 2018
 • 18. Informatívna správa o prebiehajúcich súdnych sporoch mesta Humenné za rok 2018
 • 19. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie
 • 20. Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Humennom
 • 21. Informatívna správa o prijatých opatreniach na zvýšenie separácie odpadu v rokoch 2019 – 2020
 • 22. Informatívna správa o konaní a priebehu XXIX. Humenského jarmoku a XXIII. Humenských vianočných trhov a stanovenie termínov ich konania v roku 2019
 • 23. Využívanie športových zariadení v majetku mesta Humenné športovými klubmi v roku 2019
 • 24. Majetkové veci
 • 25. Odpovede na interpelácie poslancov
 • 26. Rôzne
 • 27. Záver

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Humenného a okolia.

Videli ste ich už? Pozrite si v pripojenom videu jarné zábery z Humenného.

Zdroj: Dnes24.sk

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie