Samospráva

Primátorka zvoláva zastupiteľstvo, na stole aj šport či investície: Nabitý PROGRAM bod po bode

Investičný plán na tento rok, nájomné zmluvy pre športové kluby, dotácie pre športovú mládež... Aj toto, okrem mnohého iného, bude mať zrejme na stole humenský poslanecký zbor na najbližšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční tento týždeň.

Ilustračný obrázok k článku Primátorka zvoláva zastupiteľstvo, na stole aj šport či investície: Nabitý PROGRAM bod po bode
Zdroj: Dnes24.sk

Primátorka Humenného Jana Vaľová zvolala zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Predstavitelia mesta sa stretnú vo štvrtok 28. apríla o 10:00 hodine. Bodov, ktoré by mali stihnúť prejednať, rozhodne nie je málo.

Pozrite, čo všetko budú mať vo štvrtok poslanci v rukách. Tu je návrh programu, ktorý budú musieť oni sami na začiatku rokovanie ešte schváliť.

 • 1. Otvorenie
 • 2. Schválenie programu zasadnutia
 • 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
 • 4. Plán investičných akcií Mesta Humenné na rok 2016
 • 5. Návrh na zverenie novovybudovanej kanalizácie v rámci stavby „Odkanalizovanie Brestovskej ulice v Humennom“ do prevádzkovania Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s
 • 6. Doplnok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.100/2009 o opatrovateľskej služ­be
 • 7. Doplnok č. 1 k Zásadám poskytovania stravovania a príspevku na stravovanie pre držiteľov SENIOR KARTY
 • 8. Nájomné zmluvy pre športové kluby
 • 9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 a Informatívna správa o vlastnom rozpočtovom opatrení č. 12/2015 a vlastnom rozpočtovom opatrení č. 5/2015
 • 10. Informatívna správa o rozpočtových zmenách v príspevkových organizáciách zriadených mestom Humenné (Technické služby, Mestské kultúrne stredisko, Správa rekreačných a športových zariadení)
 • 11. Plat primátorky mesta Humenné
 • 12. Návrh na udelenie ocenení v športovej oblasti za rok 2015
 • 13. Dotácie na podporu mládežníckeho športu v roku 2016
 • 14. Doplnenie nových položiek Cenníka poskytovaných služieb v Správe rekreačných a športových zariadení v Humennom
 • 15. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2015
 • 16. Informatívna správa o prebiehajúcich súdnych sporoch mesta Humenné za rok 2015
 • 17. Informatívna správa o plnení uznesení MsZ v Humennom
 • 18. Informatívna správa o konaní a priebehu XXVI. Humenského jarmoku a XX. Humenských vianočných trhoch
 • 19. Majetkové veci
 • 19. 1. Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov na Kudlovskej ulici v Humennom
 • 19. 2. Odpredaj pozemku CKN 4041/50 o výmere 245 m2 pri rodinnom dome
 • 19. 3. Zámena pozemkov medzi Mestom Humenné a Central Point s. r. o. Humenné
 • 19. 4. Schválenie obchodnej verejnej súťaže na správu, údržbu, aktualizáciu existujúceho mestského informačného systému a prenájom majetku mesta – stĺpy (ich časti) verejného osvetlenia, prístrešky MHD a pozemky vo vlastníctve mesta, za účelom inštalácie reklamných stavieb
 • 20. Interpelácie poslancov
 • 21. Záver

foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie