Chystá sa rokovanie humenských poslancov: Program budúcotýždňového zasadnutia bod po bode

Naposledy sa v rokovacej miestnosti všetci stretli posledný augustový deň. Budúci týždeň, v utorok, čaká poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Humennom ďalšie rokovanie. Pozrite si témy, ktoré budú mať na stole.

Ilustračný obrázok k článku Chystá sa rokovanie humenských poslancov: Program budúcotýždňového zasadnutia bod po bode
Zdroj: Dnes24.sk

Humenskí poslanci zasadnú za svoje poslanecké lavice najbližší utorok 3. novembra o 10:30. Zasadnutie MsZ je verejné a môže sa ho zúčastniť každý občan. Čo všetko sa bude riešiť? Pozrite si návrh programu.

 • 1. Otvorenie
 • 2. Schválenie programu zasadnutia
 • 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
 • 4. Zadanie pre vypracovanie „Urbanistickej štúdie dopravného napojenia lokality IBV Dubník- I., II., III. etapa na Gaštanovú ulicu a Starinskú ulicu v Humennom“
 • 5. Rozpočtové opatrenie č. 4/2015 a informatívna správa o vlastných rozpočtových opatreniach č. 3/2015 a 4/2015
 • 6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné- doplnok č. 2– uznesenie č. 74/2015 zo dňa 31. 8. 2015
 • 7. Informatívna správa o vykonaných následných finančných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v roku 2015
 • 8. Ústna správa komisie na ochranu verejného záujmu
 • 9. Informatívna správa o plnení uznesení MsZ
 • 10. Zmena uznesenia MsZ v Humennom č. 77 zo dňa 21. 12. 1999 (zmena štatutárneho zástupcu Komunitnej nadácie mesta Humenné)

11. Majetkové veci

 • 11. 1. Odpredaj pozemkov pod garážami na Sídlisku pod Sokolejom vlastníkom garáží- 4. etapa
 • 11. 2. Odpredaj mestských pozemkov CKN 4041/44 o výmere 610 m2 a CKN 4041/45 o výmere 169 m2
 • 11. 3. Zámer mesta Humenné prenajať nebytový priestor v budove Mestského úradu v Humennom pre oblastnú organizáciu cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš spôsobom hodným osobitného zreteľa
 • 11. 4. Úprava výšky nájmu dlhodobo neobsadených nebytových priestorov
 • 12. Interpelácie poslancov
 • 13. Záver

zdroj: humenne.sk

Všetko podstatné z rokovania poslancov nájdete na Humenné 24.

foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk