Najlepší na Humenné24.sk

 1. Katarína Hollovova (44.52s) 100%
 2. Diana Gogova (50.02s) 100%
 3. Katarína Raganová (50.85s) 90%
 4. Jaro Petrusovsky (57.13s) 70%
 5. Dana Gajdošov (100.57s) 70%
 6. Peter Mihališin (80.65s) 60%

Najlepší hráči

 1. Katarína Hollovova (44.52s) 100%
 2. Diana Gogova (50.02s) 100%
 3. Katarína Raganová (50.85s) 90%
 4. Jaro Petrusovsky (57.13s) 70%
 5. Dana Gajdošov (100.57s) 70%
 6. Peter Mihališin (80.65s) 60%